سامانه هوش رقابتی بصیر چیست؟

سامانه هوش رقابتی بصیر چیست؟

هوش رقابتی (Competitive Intelligence) عبارت است از فرایند پایش و تحلیل سازمان و رقبا در قالب نگاهی واحد بنام صنعت با هدف خلق مزیت رقابتی و استراتژیک برای سازمان هایی که در آن صنعت فعالیت اثربخش و کارآمد دارند. امروز هوش رقابتی بعنوان مفهومی توسعه یافته، خود را در قالب تحلیل داده، استخراج بصیرت، و نمایش آن در داشبوردهای مدیریتی به منصه ظهور رسانده است. بهره گیری از تکنیک هایی همچون مقایسات، تحلیل جایگاه رقابتی، تحلیل سناریو و پیش بینی در این مفهوم اجرایی، توانسته سازمان های امروز را در کسب مزیت رقابتی و استراتژیک بسیار یاری رسانده و آینده پیش رو را تا حد قابل قبولی جهت اتخاذ آن تصمیمات، پیش بینی نماید.

هوش رقابتی بصیر در قالب 5 راهکار اصلی و زیرراهکارهای متنوع و هوشمندانه خود که در ذیل اشاره شده اند، به مدیران و کارشناسان سازمان های فعال در صنعت بانکداری کشور در حوزه تحلیل صنعت و کسب مزیت رقابتی و استراتژیک یاری می رساند. تحلیل جایگاه رقابتی و جایگاه استراتژیک سازمان و رقبا در صنعت بانکداری کشور مبتنی بر داده های عددی و متنی از جمله ارائه های آن سامانه به نهادهای پولی کشورمان است.

اندیش سیستم بعنوان مجموعه ای پیشرو در حوزه هوشمندی سازمان براساس استانداردهای جهانی و با بهره جستن از دانشمندان داده خود بر این اعتقاد است که سامانه هوش رقابتی بصیر با مجموع تعداد 1770 داشبورد مدیریتی در قالب 330 شاخص که از کلان داده های متنی و غیرمتنی صنعت بانکداری کشورمان گرفته شده است، جهشی قابل توجه در صنعت بانکداری کشور عزیزمان ایجاد نموده و آن صنعت را در بهره گیری از فرصت ها و نیز در تبدیل تهدیدها و مشکلات به فرصت ها یاری رساند.

کاتالوگ تصویری سامانه هوش رقابتی بصیر

سامانه ای اثربخش و کارآمد جهت تبدیل کلان داده های صنعت بانکداری کشور به بصیرت در قالب داشبوردهای مدیریتی برای اتخاذ تصمیمات رقابتی و استراتژیک

راهکارهای هوش رقابتی بصیر

هوشمندی مالی بصیر

هوشمندی رسانه ای بصیر

هوشمندی کلان بصیر

تأییدیه های ملی و بین المللی بصیر

هوشمندی ریسک بصیر

هوشمندی مدیریتی بصیر