هوش رقابتی چیست؟

هوش رقابتی چیست؟

هوش رقابتی، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات عملی در مورد رقبا و بازار است تا یک استراتژی تجاری را شکل دهد. هدف هوش رقابتی یادگیری همه جانبه در مورد محیط رقابتی خارج از کسب و کار شماست تا بهترین تصمیمات ممکن را در مورد نحوه اجرای آن بدانید. با استفاده از هوش رقابتی جمع اوری اطلاعات به سرعت، اخلاقی و همه جانبه صورت می گیرد و از تمامی منابع موجود جهت استفاده در تجزیه و تحلیل های هوش رقابتی بهره گرفته می شود. موفقیت های حاصل از هوش رقابتی زمانی حاصل می شود که یک کسب و کار دارای یک تصویر دقیق از بازار و محیط صنعت خود باشد تا پیش از رقبا بتواند پیش بینی کند و به چالش ها و مشکلات پاسخ دهد.

هوش رقابتی به معنای ارائه اطلاعات مختلف برای افراد مختلف در یک سازمان است. به عنوان مثال، هوش رقابتی برای یک نماینده فروش، ممکن است به توصیه های تاکتیکی در مورد چگونگی بهترین پیشنهاد برای یک قرارداد سودآور تبدیل شود. هوش رقابتی برای مدیریت ارشد سازمان، ممکن است به معنای بینش بازاریابی منحصر به فرد برای به دست آوردن سهم بازار در برابر یک رقیب بزرگ باشد. هدف نهایی هوش رقابتی برای هر یک از فرآیند های سازمانی، کمک به تصمیم گیری بهتر و ارتقای عملکرد سازمانی با کشف خطرات و فرصت ها قبل از تشخیص آن توسط رقباست.