مزیت های هوش رقابتی

مزیت های هوش رقابتی

دانستن وضعیت رقبای شما به شما کمک می کند تا به بهبود خود ادامه دهید، بنابراین می توانید شرکت خود را هوشمندانه تر اداره کنید. بکارگیری یک سامانه هوش رقابتی به کسب و کار شما کمک می کند تا در کسب اطلاعات و نظارت بر رقبا موثرتر عمل کنید. اطلاعات حاصل از سامانه هوش رقابتی می تواند به عنوان یک ابزار مفید برای برنامه ریزی و تصمیم گیری های کسب و کار استفاده شود.

پیش بینی حرکت های رقبا

یک سامانه هوش رقابتی به شما اطلاعاتی ارائه می دهد که امکان پیش بینی رقبا را بمنظور برنامه ریزی آینده کسب و کار، ممکن می سازد. به عنوان مثال، ممکن است اطلاعاتی در مورد محصول جدیدی برای راه اندازی یک خط تولید جدید یا اضافه نمودن خدمات جدید به کسب و کار به دست آورید. برونسپاری برای رسیدگی به این مجموعه اطلاعات، صرفه جویی در وقت و انرژی شماست و به شما اجازه تمرکز بر روی مسائل کلیدی کسب و کار خود همزمان با دسترسی به دانش لازم برای پیگیری رقبا می دهد.

تصمیم گیری های تجاری

زمانیکه که شما از نحوه کار رقبای خود اطلاع داشته باشید، بهتر می توانید حرکت بعدی شرکتتان را برنامه ریزی کنید. اگر شما بتوانید پیش بینی کنید که حرکت بعدی شرکت های مشابه شرکت شما چیست بهتر می توانید جنبه رقابتی خود را حفظ کنید. هوش رقابتی نشان میدهد جهت حرکت فعلی شما جنبه رقابتی شما را حفظ خواهد کرد یا در موارد دیگر می تواند هشدار دهد که باید شرکت را در جهت دیگری بر اساس آنچه که رقبا انجام می دهند، حرکت دهید.