تاییدیه های ملی و بین المللی سامانه هوش رقابتی بصیر | Basir Scientific Accreditations

تاییدیه های ملی و بین المللی سامانه هوش رقابتی بصیر | Basir Scientific Accreditations

افتخار داریم که دکتر بیل اینمون (Dr. Bill Inmon) بعنوان پدر علم تحلیل و انبارش داده، سامانه هوش رقابتی بصیر را مورد تایید علمی (Scientific Accreditation) قرار داده و گواهینامه تایید علمی از طرف کمپانی علمی ForestRim Technolohy بعنوان کمپانی پیشرو در حوزه تحلیل داده، برای اندیش سیستم و سامانه هوش رقابتی بصیر صادر نمایند.

حمایت علمی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران از سامانه هوش رقابتی بصیر

افتخار داریم که سامانه هوش رقابتی بصیر در دومین کنفرانس هوش تجاری ایران رونمایی گردید. در آن کنفرانس، مفاهیم هوش رقابتی و رویه اجرایی شدن آن در سامانه هوش رقابتی بصیر مورد سخنرانی و بحث قرار گرفت.

بیشتر

مشاهده وبسایت کمپانی ForestRim Technology متعلق به دکتر بیل اینمون

مشاهده مصاحبه های دکتر بیل اینمون در حوزه تحلیل و انبارش داده

حمایت علمی دبیرخانه کنفرانس هوش تجاری ایران از سامانه هوش رقابتی بصیر