مخاطبین هوش رقابتی بصیر

مخاطبین هوش رقابتی بصیر

 

رسالت سامانه هوش رقابتی بصیر هوشمندی در تصمیم گیری از طریق ارائه تحلیل از واقعیات تاریخی موجود و پیش بینی روند آینده صنعت بانکداری کشور در قالب داشبوردهای مدیریتی است. داشبوردهای مدیریتی مذکور با سهولت در استفاده این امکان را به فعالان حقیقی و حقوقی در صنعت بانکداری میدهد تا تنها با چند کلیک و از ابعاد متفاوت اقدام به بررسی وضعیت داده های تاریخی صنعت و فعالان آن پرداخته و در قالبی مصورسازی شده بتوانند آن داده ها را جهت تحلیل وضعیت کنونی و همچنین پیش بینی روندهای آینده مورد بررسی قرار دهند.

چنین داشبوردهای اثربخش و کارآمدی که مسیر تصمیم گیری های کوتاه مدت و بلندمدت در صنعت را برای فعالان آن مهیا می سازد، می تواند توسط افراد حقوقی و حقیقی که به هر نحوی در صنعت بانکداری کشور فعالیت می کنند و تصمیمات مبتنی بر تحلیل و پیش بینی روندهای آینده برای آنان حائز اهمیت است، مورد استفاده قرار گیرد:

* از جمله افراد حقوقی که سامانه هوش رقابتی می تواند راه گشای آنان باشد می توان به سازمان های ذیل اشاره نمود:

1. بانک های دولتی و غیردولتی

2. موسسات اعتباری

* کاربرد سامانه هوش رقابتی بصیر در هر یک از سطوح مدیریتی سازمان عبارت است از:

1. مدیران و کارشناسان سطح ارشد سازمان: تدوین مسیر حرکت پیش روی سازمان از طریق تحلیل استراتژیک یا بلندمدت شاخص­ های صنعت بانکداری برای حال و روند آینده صنعت 

2. مدیران و کارشناسان سطح میانی سازمان: نظارت، تحلیل و پیش بینی شاخص های کوتاه مدت صنعت بانکداری­ برای حال و روند آینده آن صنعت

3. مدیران و کارشناسان سطح عملیاتی سازمان: نظارت، تحلیل، و پیش بینی شاخص های صنعت بانکداری در همسویی با داده های عملیاتی سازمان

 

دریافت نسخه آزمایشی سامانه هوش رقابتی بصیر

جهت دریافت Demo و Trial از سامانه هوش رقابتی بصیر و یا آگاهی از قیمت های آن با اندیش سیستم بعنوان متولی آن سامانه تماس حاصل فرمایید.

بیشتر