مخاطبین هوش رقابتی بصیر

مخاطبین هوش رقابتی بصیر

سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن با ارائه تحلیل های مبتنی بر کلان داده های متنی و غیر متنی در قالب جایگاه رقابتی و استراتژیک نهادهای پولی در صنعت بانکداری کشور منجر به ایجاد مزیت رقابتی و استراتژیک برای آن نهادها در صنعت می گردد.

از جمله سازمان هایی که می توانند از سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن در سطوح سازمانی ارشد، میانی، و عملیاتی استفاده نمایند، عبارتند از:

 - بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت های سرمایه گذاری، و شرکت های تامین سرمایه

ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر

جهت ارائه دموی سامانه هوش رقابتی بصیر و راهکارهای آن، لطفا با کارشناسان اندیش سیستم تماس حاصل فرمایید.

بیشتر